ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مزوق کردن

لغت‌نامه دهخدا

مزوق کردن . [ م ُ زَوْ وَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) تزویق کردن . مزین کردن . رجوع به تزویق و مزین کردن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ