ترجمه مقاله

مرتهز

لغت‌نامه دهخدا

مرتهز. [ م ُ ت َ هَِ ] (ع ص ) منتهز. مرتهز فرصت ، منتهز فرصت . (یادداشت مرحوم دهخدا). نعت فاعلی است از ارتهاز . رجوع به ارتهاز شود.
ترجمه مقاله