ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرتجا

لغت‌نامه دهخدا

مرتجا. [ م ُ ت َ ] (ع ص ) امیدداشته شده . (غیاث اللغات ، از لطیف اللغات ) (آنندراج ). مرتجی . رجوع به مرتجی [ م ُ ت َ جا ] شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ