ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مراعات النظیر

لغت‌نامه دهخدا

مراعات النظیر. [ م ُ تُن ْ ن َ ] (ع اِ مرکب ) مراعات نظیر. رجوع به مراعات نظیر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ