ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مدممونتن

لغت‌نامه دهخدا

مدممونتن . [م َ م َ مو ن ِ ت َ ] (هزوارش ، مص ) بر وزن لبلبوشکن ، به لغت ژند و پاژند به معنی ترسیدن و واهمه کردن و رمیدن باشد. (برهان قاطع) .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ