ترجمه مقاله

مدره

لغت‌نامه دهخدا

مدره . [ م ُ دِرْ رَ / رِ ] (ع ص ) مدرة. تأنیث مُدِرّ، به معنی آب انگیز و ادرارآور. رجوع به مدر شود.
ترجمه مقاله