ترجمه مقاله

مدرنقع

لغت‌نامه دهخدا

مدرنقع. [ م ُ رَ ق ِ ] (ع ص ) آنکه طعام مردمان جوید و دشنام دهد . (منتهی الارب ) (آنندراج ). آنکه از مردمان انعام و احسان گیرد و در عوض دشمنی کند آنان را. (ناظم الاطباء). مدرقع. (متن اللغة). رجوع به مدرقع شود. || به شتاب گریزنده از سختی . (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج ). رجوع به مدرقع شود.
ترجمه مقاله