ترجمه مقاله

مداح

لغت‌نامه دهخدا

مداح . [ م ُدْ دا ] (ع ص ، اِ) ج ِ مادح ، و کان ابوالشیص من مداح الرشید. (ابن خلکان از یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقاله