ترجمه مقاله

مداحی

لغت‌نامه دهخدا

مداحی . [ م َدْ دا ] (حامص ) عمل مداح . مدحتگری . رجوع به مداح شود.
ترجمه مقاله