ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محوز

لغت‌نامه دهخدا

محوز. [ م ُ ح َوْ وِ ] (ع ص ) به نرمی و سبکی راننده شتران را سوی آب . (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ