ترجمه مقاله

محله

لغت‌نامه دهخدا

محله . [ م َ ح َل ْ ل َ ] (ع اِ) کوی . برزن . یک قسمت از چندین قسمت شهر و یا قریه و یا قصبه . (ناظم الاطباء). محلت . قسمتی از قسمتهای شهری یا قریه ای . (یادداشت مرحوم دهخدا) : شهر قاهره را ده محله است ،و ایشان محله را حاره گویند. (سفرنامه ٔ ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص 88). دریغ آمدم تربیت ستوران و آینه داری در محله ٔ کوران . (گلستان سعدی ). || مزید مؤخر امکنه . جزء دوم نام بعض اسماء مرکبه ٔ امکنه . (یادداشت مرحوم دهخدا). در ترکیبات زیرین کلمه ٔ محله بر آبادی مستقلی دلالت کند نه بر قسمتی از آبادی : آخوندمحله ، آزادمحله ، آلمدرمحله ، آهنگرمحله ، آهن محله ، ابریشم محله ، ابومحله ، اردشیرمحله ، اسپومحله ، استرابادی محله ، استی محله ، اسفندیارمحله ، اسکومحله ، اسل محله ، اسماعیل محله ، اشرف محله ، اصفهانی محله ، الکامحله ، الیاس محله ، انصاری محله ، باریک محله ، بازارمحله ، باغبان محله ، باکرمحله ، بالامحله ، بالومحله ، بادج محله ، بخشی محله ،بربری محله ، پلورمحله ، پولادمحله ، پیچاک محله ، پیش محله ، تاریک محله ، تخشی محله ، ترش محله ، ترک محله . جانگدارمحله . جلودارمحله ، چالش محله ، چندرمحله ، چوباق محله ، چوسرمحله ، حاجی محله ، حلال خورمحله ، حیدرمحله ، خان قلی محله ،خلخالی محله ، خلیل محله ، خنرمحله ، داودمحله ، درزی محله ، درویش محله ، دودمحله ، دورودمحله ، دیومحله ، رضامحله ،رضی محله ، روارمحله ، رودگرمحله ، روشنائی محله ، زاهدمحله ، زرامحله ، زرگرمحله ، زکین محله ، زنگی شاه محله ، زوارمحله ، سادات محله ، ساروج محله ، ساق محله ، سالومحله ، سجه محله ، سراج محله ، سرخان محله ، سرخ محله ، سردای محله ، سرمحله ، سعیدمحله ، سلیمان محله ، سنگامحله ، سیاه کلامحله ، سیدخلیل محله ، سیدک محله ، سیدمحله ، شال محله ، شاه کلامحله ، شاه محله ، شاه مرادمحله ، شعرباف محله ، شمشیرگرمحله ، شیرج محله ، شیرمحله ، شیردان محله ، شیطان محله ، صفی محله ، صلاح الدین محله ، صوفی محله ، طالش محله ، عبداﷲمحله ، عطارمحله ، علوی محله ، عموقلی محله ، غریب محله ، فراش محله ، فقیه محله ، فولادمحله ، قادی محله ، قادریه محله ، قاضی محله ، قرامحله ، قریب محله ، قصاب محله ، قلندرمحله ، قلیجلی محله ،کاردگرمحله ، کاردی محله ، کاسه گرمحله ، کت محله ، کچپ محله ، کرباس محله ، کرددشت محله ، کردمحله ، کرکت محله ، کلاگرمحله ، کلامحله ، کنگرج محله ، کوچانی محله ، کوهیرمحله ، گالش محله ، گاوائی محله ، گاوزن محله ، گرائی محله ، گرجی محله ،گریلی محله ، گسکری محله ، گندک محله ، گونی محله ، گیل کش محله ، گیله محله ، لات محله ، لاری محله ، اولی محله ، لیلک محله ،ماه فیروزمحله ، مجاورمحله ، مرغ محله ، میچگاه محله ، نفطی محله ، نقاش محله ، هارون محله ، یهودی محله . (از یادداشت مرحوم دهخدا). غالب این محله ها در مازندران قرار دارد. رجوع شود به اعلام مازندران و استرآباد رابینو.
ترجمه مقاله