ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محصولدار

لغت‌نامه دهخدا

محصولدار. [ م َ ] (نف مرکب ) باردار. میوه دار. || مالدار. توانگر. || مثمر. || آنکه مأمور میشود برای گرفتن خراج های غیر مستقله . (ناظم الاطباء). رجوع به محصل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ