ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محسوسة

لغت‌نامه دهخدا

محسوسة.[ م َ س َ ] (ع ص ) مؤنث محسوس . رجوع به محسوس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ