ترجمه مقاله

محدودة

لغت‌نامه دهخدا

محدودة.[ م َ دَ ] (ع ص ) مؤنث محدود. رجوع به محدود شود.
ترجمه مقاله