ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محتاص

لغت‌نامه دهخدا

محتاص . [ م ُ ](ع ص ) نعت مفعولی از احتیاص . رجوع به احتیاص شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ