ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محتاج

لغت‌نامه دهخدا

محتاج . [ م ُ ] (اِخ ) نام نیای خاندان چغانیان . رجوع به چغانیان و آل محتاج شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ