ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محاکمه

لغت‌نامه دهخدا

محاکمه . [ م ُ ک َ م َ ] (ع مص ) محاکمة. رفتن نزد حاکم برای رفع خصومت ورفع خصومت کردن حاکم . ترافع. مرافعه . به حاکم شدن با. به قاضی رفتن با. خصومت به حاکم بردن فیصله را و دیوان کردن قاضی . به دادگاه رفتن و اقامه ٔ دعوی کردن : مرافعه ٔ این سخن به قاضی بردیم و به محاکمه ٔ عدل راضی شدیم . (گلستان ). || (اِمص ) عمل حاکم یا قاضی در طی یک مرافعه . داوری . دادرسی .
- محاکمه شدن ؛ مورد دادرسی قرار گرفتن .
- محاکمه کردن ؛ دادرسی کردن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ