ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محاصة

لغت‌نامه دهخدا

محاصة. [ م ُ حاص ْ ص َ ] (ع مص ) بهره بهره کردن میان خود. (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ