ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مجن

لغت‌نامه دهخدا

مجن . [ م ِ ج َن ن ] (ع اِ) سپر. (دهار). سپر. ج ، مَجان ّ. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). سپر که پناه زخم تیغ است . مِجَنَّة. (آنندراج ) (غیاث ). سپر فراخ . سپر. اسپر. جُنَّة. تُرس . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) :
ای گه انداختن تیر آز
زرّ تو اندر کف زائر مجن .

فرخی .


از تیرهای حادثات جهان
دولت گرفته پیش رویت مجن .

فرخی .


گفتم موافقان را مهر وهواش چیست
گفتا یکی سلیح تمام و یکی مجن .

فرخی .


پشت او و پای او و گوش او و گردنش
چون کمان و چون رماح و چون سنان و چون مجن .

منوچهری .


از نهیب تیرتان هر شب زمین
ز ابرتیره پیش روی آرد مجن .

ناصرخسرو.


به قصدکین تو در، فایدت نداشت حذر
به تیغ عزم تو بر، منفعت نکرد مجن .

عثمان مختاری (دیوان چ همایی ص 418).


اگر زمین همه چون صبح پر ز تیغ شود
شود به پیشش رایت چو قرص مهر مجن .

مسعودسعد.


گردون پلاسش بافته اختر زمامش تافته
و ز دست و پایش یافته روی زمین شکل مجن .

امیرمعزی .


این خطابت از دو معنی چون برون آید همی
گر چنین خوانْمت نجمی ور چنین خوانم مجن .

سنائی (دیوان چ مصفا ص 276).


همیشه تا بنوشتن عنا بود چو غنا
بدان قیاس که باشد محن بسان مجن
تن ترا مجن از حفظ ایزدی بادا
غنا ترا و حسود تراعنا و محن .

سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).


پس زیانش نیست پر گو بر مکن
گر رسد تیری به پیش آرد مجن .

مولوی .


خواه باغ و مرکب و تیغ و مجن
خواه ملک و خانه و فرزند و زن .

مولوی .


|| قَلَب َ مِجَنَّه ُ؛ بی حیا و خودرأی گردید و کرد آنچه خواست . (منتهی الارب ). شرم را به یک سو نهاد و کرد آنچه خواست . و گویند: مالک امر خود شد و در آن خودرای گردید. (از اقرب الموارد).
- امثال :
قلب له ظهرالمجن ؛ یعنی گذاشت دوستی و رعایت را و این مثل را درباره ٔ آن گویند که با کسی دوستی و رعایت داشته و سپس تغییر حالت داده و بر گشته باشد. (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
|| حمیل . (منتهی الارب ). حمیل زنان . (ناظم الاطباء). وشاح [ وُ / وِ ] . (از اقرب الموارد). || کمربند چرمین . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ