ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مجموع دل

لغت‌نامه دهخدا

مجموع دل . [ م َ دِ ] (ص مرکب ) آسوده خاطر. فارغ البال :
پراکنده دلم بی نور از آنم
نیم مجموع دل رنجور از آنم .

نظامی .


و رجوع به مجموع شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ