ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مجموعی

لغت‌نامه دهخدا

مجموعی . [ م َ ] (حامص ) مجموع بودن . آسوده خاطر بودن .خاطرجمع بودن . آسودگی خاطر. فراغت بال :
نه آدمی است که در خرمی و مجموعی
به خستگان پراکنده بر نبخشاید.

سعدی .


و رجوع به مجموع شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ