ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مجموعه پوش

لغت‌نامه دهخدا

مجموعه پوش . [ م َ ع َ / ع ِ ] (اِ مرکب ) مجمعه پوش . جامه ای که بر سر مجموعه ٔ ظروف طعام می گستردند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مجموعه و مجمعه پوش شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ