ترجمه مقاله

مثلث النعمة

لغت‌نامه دهخدا

مثلث النعمة. [ م ُ ث َل ْ ل َثُن ْ ن ِ م َ ] (اِخ ) ادریس پیغمبر، زیرا که خداوند سه نعمت بر وی مرحمت کرده بود، پادشاهی و حکمت و پیغمبری و رسالت . (ناظم الاطباء). و رجوع به ادریس شود.
ترجمه مقاله