ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متکلم لقب

لغت‌نامه دهخدا

متکلم لقب . [ م ُ ت َ ک َل ْ ل ِ ل َ ق َ ] (ص مرکب ) کسی که لقب و منصب متکلم دارد. عالمان علم کلام : متکلم لقبان این امت را بدین روی غلطی بزرگ افتاده است . (جامع الحکمتین ناصرخسرو ص 50).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ