ترجمه مقاله

متهقل

لغت‌نامه دهخدا

متهقل . [ م ُ ت َ هََ ق ْ ق ِ ] (ع ص ) آن که مانند گرانبار و با گرانی قدم می نهد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). و رجوع به تهقل شود.
ترجمه مقاله