ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متشوک

لغت‌نامه دهخدا

متشوک . [ م ُ ت َش َوْ وِ ] (ع ص ) محصور شده بواسطه ٔ شوک و خار. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ). و رجوع به تشوک شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ