ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متدرجاً

لغت‌نامه دهخدا

متدرجاً. [ م ُ ت َ دَرْ رِ جَن ْ ] (ع ق ) بطور آهستگی و تدریج و کم کم . (ناظم الاطباء). به تدریج . آهسته آهسته : متدرجاً پله های ترقی را طی خواهدکرد. (فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به تدریجاً شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ