ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متجاوز

لغت‌نامه دهخدا

متجاوز. [ م ُ ت َ وِ ] (ع ص ) چشم پوشنده و اغماض کننده . (منتهی الارب ) (آنندراج ). آن که چشم می پوشد و اغماض می کند. (ناظم الاطباء). || درگذرنده از گناه و آمرزنده ٔ گناه . (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || از حد درگذرنده . (از منتهی الارب ) (آنندراج ). از حد درگذرنده و بیرون رونده ٔ از حد. (ناظم الاطباء). متعدی و آن که از حدود خود در می گذرد و تجاوز می کند و گستاخ . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ