ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مایه به مایه

لغت‌نامه دهخدا

مایه به مایه . [ ی َ / ی ِ ب ِ ی َ / ی ِ ] (ق مرکب ) رأس المال . فروختن چیزی به بهای خرید و بدون سود. مایه کاری . (فرهنگ لغات عامیانه ٔ جمال زاده ). و رجوع به مایه کاری شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ