ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ماهنامه

لغت‌نامه دهخدا

ماهنامه . [ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) مجله یا نشریه ای که هر ماه یکبار منتشر می شود. مهنامه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ