ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مانیذ

لغت‌نامه دهخدا

مانیذ. (معرب ،اِ) مفرد موانیذ است . ادی شیر گوید: مانیذ الجزیه ، بقیت آن ، مأخوذ از «مانیده » است به معنی باقی . (از حاشیه ٔ المعرب جوالیقی ص 325). و رجوع به مانید شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ