ترجمه مقاله

ماصف

لغت‌نامه دهخدا

ماصف . [ ] (اِخ ) برسوی سمرقند رودی عظیم است که آن را رود ماصف خوانند در آن رود آب بسیار جمع شود. (تاریخ بخارا ص 5).
ترجمه مقاله