ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ماستینی

لغت‌نامه دهخدا

ماستینی . [ ] (ص نسبی ) منسوب است به ماستین از قرای بخارا. (از انساب سمعانی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ