ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ماردینی

لغت‌نامه دهخدا

ماردینی . [ رِ ] (اِخ ) علی بن محمدبن ابی بکربن شرف ماردینی . رجوع به علی بن محمدبن ابی بکر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ