ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لیمونیون

لغت‌نامه دهخدا

لیمونیون . (معرب ، اِ) به یونانی حماض بزرگ است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). نوعی از حماض بزرگ است که در بستانها بیشتر روید و در حماض گفته شد، منفعت و صفت انواع آن . (اختیارات بدیعی ). به لغت سریانی دوائی است که بیخ آن را به شیرازی حلیمو خوانند. ضماد کردن آن درد مفاصل و نقرس را نافع است . (برهان قاطع).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ