ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لیلوپر

لغت‌نامه دهخدا

لیلوپر. [ پ َ ] (اِ) نیلوفر. لیلوپل بدل آن است . (آنندراج ). گلی باشد کبود که از میان آب روید و گاه سرخ و سفید نیز شود و اندرون او زرد بود و شکفتن او گاه سر زدن آفتاب باشد. (از جهانگیری ) (برهان ) :
بتی دارم چو ماه نو به زیر میغ گرد اندر
دلی دارم چو لیلوپر میان آب سرد اندر.

قطران .


و رجوع به نیلوفر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ