ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لوقیون ترکمانی

لغت‌نامه دهخدا

لوقیون ترکمانی . [ ن ِ ت ُ ک َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کام تیغ.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ