ترجمه مقاله

لوقابین

لغت‌نامه دهخدا

لوقابین . (اِ) به لغت سریانی سپندان را گویند و آن خردل فارسی است و به عربی حب الرشاد خوانند و اسفندان سفید همان است . گویند سفوف آن برص را نافع است . (برهان ). حرف ابیض است و اسپند اسپید نیز گویند. (اختیارات بدیعی ). لوفانین .
ترجمه مقاله