ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لوان

لغت‌نامه دهخدا

لوان . (اِخ ) لو. نام رودی کوچک به فرانسه که منتارژی را سیراب کند و به رود سن ریزد و 60هزار گز درازا دارد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ