ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لهفت

لغت‌نامه دهخدا

لهفت . [ ل ُ ف َ / ل ِ هَُ ] (از ع ،اِ) به معنی لعبت و آن صورتی باشد که دخترکان از پارچه سازند و با آن بازی کنند. (از برهان ). صورتی است که دخترکان از جامه و جز آن سازند و در هند او را کودیه خوانند. (جهانگیری ). به معنی لعبت است که طفلان ودختران بدان بازی کنند و آن صورتی است سایه دار و فارسیان عین را به هاء بدل کنند [ لعبت = لهفت ]، چنانکه عفعف سگ را هف هف گویند. (آنندراج ) (انجمن آرا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ