ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لموص

لغت‌نامه دهخدا

لموص . [ ل َ ] (ع ص ) نیک دروغگوی . || بسیار فریبنده ٔ مکار. || به چشم اشارت کننده . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ