ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لمع

لغت‌نامه دهخدا

لمع. [ ل َ ] (ع اِمص ) صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: لمع نزد شعرا آن است که در بیت بعض الفاظ عربی به ترکیب مفید آرد. و اگر آن ترکیب ، ترکیبی باشد که به چیزی مصطلح شده باشد، یا به مثل یا به لطیفه و یا به حکمتی و یا غیر آنها زیبا آید. مثاله :
کسی که دید در عالی تو از حیرت
بگفت اشهد ان لا اله الا اﷲ.

؟


کجا ما و کجا شهر مدائن
غلط کردیم المقدور کائن .

؟


کذا فی جامعالصنایع. و رجوع به ملمع شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ