ترجمه مقاله

لفاظی

لغت‌نامه دهخدا

لفاظی . [ ل َف ْ فا ] (حامص ) زبان بازی . عمل لفّاظ.
ترجمه مقاله