ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لطینی

لغت‌نامه دهخدا

لطینی . [ ل َ ] (ص نسبی ) منسوب به لطین . لاطینی . رجوع به لاطین و لاطن و لاتین شود. || از مردم لاطین : و هو «بلوطی » اسم لطینی . (ابن البیطار).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ