ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لطیفی

لغت‌نامه دهخدا

لطیفی . [ ل َ ] (اِخ ) شمس الدین محمد لطیفی پسر قاضی شیخ کبیرکه مشهور است به قاضی زاده ٔ اردبیلی . وی معاصر شاه اسماعیل صفوی است . رجوع به شمس الدین محمد لطیفی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ