ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لطیفه یاب

لغت‌نامه دهخدا

لطیفه یاب . [ ل َ ف َ/ ف ِ ] (نف مرکب ) که لطیفه دریابد و زود فهم کند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ