ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لطیفه گو

لغت‌نامه دهخدا

لطیفه گو. [ ل َ ف َ / ف ِ ] (نف مرکب ) لطیفه سرا. لطیفه گوی . رجوع به لطیفه و لطیفه گوی شود :
گفتم سخن تو گفت حافظ گفتا
شادی همه لطیفه گویان صلوات .

حافظ.


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ