ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لطیفه سرا

لغت‌نامه دهخدا

لطیفه سرا. [ ل َ ف َ / ف ِ س َ ] (نف مرکب ) لطیفه گو.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ