ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لطیفه سرایی

لغت‌نامه دهخدا

لطیفه سرایی . [ ل َ ف َ / ف ِ س َ ] (حامص مرکب ) عمل لطیفه سرا.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ