ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لتنبان

لغت‌نامه دهخدا

لتنبان . [ ل َ تَم ْ ] (ص مرکب ) لت انبان . لتنبار. لتنبر. رجوع به لت انبان و لتنبار شود :
کم شنیدم چو تو لتنبانی
ترفروشی و خشک جنبانی .

سنایی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ